DANH BẠ ĐƠN VỊ

STT

TÊN ĐƠN VỊ

WEBSITE

ĐIỆN THOẠI

EMAIL

CÁC KHOA

1

Khoa Ngân hàng

khoanh.buh.edu.vn

(028) 38.971.624

khoanh@buh.edu.vn

2

Khoa Tài chính

khoatc.buh.edu.vn

(028) 38.971.631

khoatc@buh.edu.vn

3

Khoa Quản trị kinh doanh

khoaqtkd.buh.edu.vn

(028) 38.971.639

khoaqtkd@buh.edu.vn

4

Khoa Kế toán kiểm toán

khoaktkt.buh.edu.vn

(028) 38.971.641

khoaktkt@buh.edu.vn

5

Khoa Hệ thống thông tin quản lý

khoahtttql.buh.edu.vn

(028) 38.971.655

khoahtttql@buh.edu.vn

6

Khoa Ngoại ngữ

khoangoaingu.buh.edu.vn

(028) 38.971.634

khoangoaingu@buh.edu.vn

7

Khoa Kinh tế quốc tế

khoaktqt.buh.edu.vn

(028) 38.971.640

khoaktqt@buh.edu.vn

8

Khoa Luật kinh tế

khoalkt.buh.edu.vn

(028) 37.200.151

khoalkt@buh.edu.vn

9

Khoa Lý luận chính trị

khoallct.buh.edu.vn

(028) 37.200.149

khoallct@buh.edu.vn

 10  Khoa sau đại học khoasdh.buh.edu.vn  (028) 38.212.590  phongdtsdh@buh.edu.vn

CÁC BỘ MÔN

1

Bộ môn Toán kinh tế

bomontkt.buh.edu.vn

 

bomontkt@buh.edu.vn

2

Bộ môn giáo dục thể chất

bomongdtc.buh.edu.vn

(028) 38.212.850

bomongdtc@buh.edu.vn

PHÒNG

1

Văn phòng

vanphong.buh.edu.vn

(028) 62.959.202

(028) 38.971.629-Thủ Đức

vanphong@buh.edu.vn

2

Phòng Tổ chức cán bộ

phongtochuc.buh.edu.vn

(028) 38.210.798

phongtochucdhnh@buh.edu.vn

3

Phòng Đào tạo

phongdaotao.buh.edu.vn

(028) 38.212.430

(028) 38.216.113

(028) 38.971.638-Thủ Đức

phongdaotao@buh.edu.vn

4

Phòng Khảo thí và đảm bảo chất lượng

phongktdbcl.buh.edu.vn

(028) 39.144.932

(028) 37.200.150-Thủ Đức

phongktdbcl@buh.edu.vn

5

Phòng Thanh tra

phongtt.buh.edu.vn

(028) 38.215.087

(028) 38.971.626-Thủ Đức

phongtt@buh.edu.vn

6

Phòng Công tác sinh viên

phongctsv.buh.edu.vn

(028) 38.971.636

phongctsv@buh.edu.vn

7

Phòng Quản lý công nghệ thông tin

phongqlcntt.buh.edu.vn

(028) 38.216.100

(028) 37.201.034-Thủ Đức

phongqlcntt@buh.edu.vn

8

Phòng Tài chính kế toán

phongketoan.buh.edu.vn

(028) 38.212.591

(028) 38.971.646-Thủ Đức

phongketoan@buh.edu.vn

9

Phòng Quản trị tài sản

phongqtts.buh.edu.vn

(028) 38.212.528

(028) 38.971645-Thủ Đức

phongqtts@buh.edu.vn

10

Thư viện

library.buh.edu.vn

(028) 39. 144.762

(028) 38.971651-Thủ Đức

thuvien@buh.edu.vn

11

Phòng Tư vấn tuyển sinh và phát triển thương hiệu

  (028) 38.211.704  phongtvts@buh.edu.vn

VIỆN - TRUNG TÂM

1

Trung tâm Đào tạo kinh tế, tài chính - ngân hàng

 

(028) 38.216.096

(028) 38.962.082-Thủ Đức

trungtamdttcnh@buh.edu.vn

2

Viện Đào tạo quốc tế

saigonisb.buh.edu.vn

(028) 38.214.660

hotline: 0967.189.199
hotline: 0865.118.128

trungtamdthtqt@buh.edu.vn

3

Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học

flic.edu.vn

(028) 38.214.055

(028) 38.971.649-Thủ Đức

trungtamnnth@buh.edu.vn

4

Trung tâm Hỗ trợ sinh viên

csb.edu.vn

(028) 38.971.633

(028) 37.201.340 (KTX)

trungtamhtsv@buh.edu.vn

5

Viện nghiên cứu khoa học và công nghệ ngân hàng

 

Tạp chí Kinh tế và Ngân hàng châu Á

viennckhcn.buh.edu.vn

 

 

 

(028) 38.211.706

 

 

 

(028) 38210 238

viennghiencuu@buh.edu.vn

 

 

Email (TV):ajeb.vn@buh.edu.vn

Email (TA):ajeb@buh.edu.vn

 

Xem danh sách lãnh đạo các đơn vị